Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zakon o potrošačkom kreditiranju

18.5.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Uvod

Ovaj Zakon je prvenstveno uveden jer se, između ostaloga, znatno proširila lepeza vrsta kredita koji se nude potrošačima i kojima se oni koriste, a pojavili su se i novi kreditni instrumenti, čija se uporaba i dalje nastavila razvijati. Zbog tog razvoja sektora potrošačkih kredita te u interesu jasnoće zakonodavstva, bilo je potrebno donijeti ovaj Zakon.

Važnost zaštite potrošača na financijskom tržištu je neosporna te je bila posebno naglašena gospodarskom krizom koja je ukazala na potrebu usmjeravanja aktivnosti prema kontinuiranom podizanju razine zaštite potrošača s ciljem učinkovitog funkcioniranja i stabilnosti financijskog tržišta.

Tako je definirano potrošačko kreditiranje kao pravni posao u kojem se jedna ugovorna strana obvezuje drugoj staviti na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vrijeme, za neku namjenu ili bez utvrđene namjene, a druga se ugovorna strana obvezuje plaćati ugovorene kamate, odnosno ugovorene naknade, te iskorišteni iznos novca vratiti u vrijeme i na način kako je ugovoreno, kao i svaki drugi pravni posao, koji je po svojoj gospodarskoj biti jednak ovome pravnom poslu.

Predmet ovog Zakona je uređivanje ugovora o potrošačkom kreditu, informacije i prava o ugovoru o kreditu, pristup bazi podataka, nadzor i zaštita prava potrošača, a u kojima kao korisnik kredita nastupa potrošač koji uzima kredit pod uvjetima i u svrhu koju određuje ovaj Zakon.

Zakon propisuje i iznimke na koje se ne primjenjuje, kao i informacije vezane uz ugovor o kreditu, odnosno standardne informacije koje se moraju uključiti u oglašavanje, zatim informacije prije sklapanja ugovora, pružanje informacija prije sklapanja određenih ugovora o dopuštenom prekoračenju na tekućem računu i za određene posebne ugovore o kreditu, te između ostaloga, obvezu procjene kreditne sposobnosti potrošača. U daljnjem tekstu će se detaljnije prikazati pojedini dijelovi Zakona o potrošačkom kreditiranju.

 

Sadržaj ugovora o kreditu

Ugovori o kreditu sklapaju se u pisanom obliku ili uporabom naprednog elektroničkog potpisa. Primjerak ugovora o kreditu vjerovnik, odnosno kreditni posrednik dužan je dostaviti potrošaču.

Dakle, Ugovor o kreditu mora jasno i sažeto sadržavati: vrstu kredita, ime i prezime, odnosno naziv i adresu vjerovnika i potrošača te ime i prezime, odnosno naziv i adresu uključenog kreditnog posrednika, trajanje ugovora o kreditu, ukupan iznos kredita uključujući valutu u kojoj je nominirana glavnica ili uz koju je vezana glavnica i vrsta tečaja po kojoj se obavlja isplata i naplata kredita, te uvjete kojima je uređeno povlačenje iznosa iskorištenog kredita (tranše), naziv proizvoda ili usluge i njihovu cijenu za gotovinu u slučaju kredita u obliku odgode plaćanja za specifične proizvode ili usluge ili u slučaju povezanih ugovora o kreditu, kamatnu stopu, uvjete koji uređuju njezinu primjenu te, kada su ti podaci dostupni, indeksnu ili referentnu stopu koja se primjenjuje na početnu kamatnu stopu, kao i razdoblja, uvjete i postupke promjene te kamatne stope i, ako se u različitim okolnostima primjenjuju različite kamatne stope, informacije u odnosu na sve stope koje se primjenjuju, EKS (u daljnjem tekstu: efektivna kamatna stopa) i ukupan iznos koji potrošač plaća izračunan u trenutku sklapanja ugovora o kreditu. Potrebno je navesti sve pretpostavke kojima se koristilo u izračunu te stope, iznos, broj i učestalost uplata koje je potrošač dužan izvršiti te, kada je to primjereno, redoslijed korištenja tih uplata za plaćanje preostalih anuiteta koji se naplaćuju po različitim kamatnim stopama u svrhu povrata, kada je uključena amortizacija glavnice kredita ugovora o kreditu s fiksnim trajanjem, pravo potrošača na primanje, na zahtjev i besplatno, u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ugovora o kreditu, izvještaj u obliku otplatnog plana. U otplatnom planu naznačene su preostale uplate i razdoblja te uvjeti koji se odnose na plaćanje iznosa. Plan sadrži specifikaciju svake uplate iskazujući amortizaciju glavnice, kamate izračunane na temelju kamatne stope i sve eventualne dodatne troškove. Ako kamatna stopa nije fiksna ili ako se dodatni troškovi mogu promijeniti prema ugovoru o kreditu, otplatni plan naznačuje, jasno i određeno, da će podaci ostati valjanima samo do onog trenutka u kojemu se promijene kamatna stopa ili dodatni troškovi u skladu s ugovorom o kreditu, ako treba platiti naknade i kamate bez amortizacije glavnice, otplatni plan koji pokazuje razdoblja i uvjete plaćanja kamata i svih povezanih jednokratnih i višekratnih naknadi, ako je primjenjivo, naknade za vođenje jednog ili većeg broja računa na kojima su vidljivi i transakcije uplata i povlačenje iznosa iskorištenog kredita, osim ako je otvaranje računa opcionalno, zajedno s pristojbama za korištenje sredstava plaćanja, za transakcije uplata i za povlačenje novca na osnovi ugovora o kreditu, te sve druge eventualne naknade koje proizlaze iz ugovora o kreditu i uvjete prema kojima se te naknade smiju mijenjati, stopu zateznih kamata koja se primjenjuje pri zakašnjelim uplatama u trenutku sklapanja ugovora o kreditu i mjere za njezinu prilagodbu te sve druge naknade koje se moraju platiti zbog neispunjavanja obveze plaćanja, upozorenje na posljedice izostalih uplata, ako je primjenjivo, izjavu o obvezi plaćanja naknada javnog bilježnika, ime i prezime, odnosno naziv jamaca te druge vrste instrumenata, ako se zahtijevaju, postojanje ili nepostojanje prava na odustanak od ugovora o kreditu, razdoblje tijekom kojega se to pravo može ostvarivati i druge uvjete koji uređuju njegovo ostvarivanje, uključujući i informacije koje se odnose na obvezu potrošača da plati iskorišteni iznos glavnice i kamate te iznos kamata koji se plaća dnevno, informacije koje se odnose na prava koja proistječu iz ovoga Zakona, kao i uvjete za ostvarivanje tih prava, pravo na prijevremenu otplatu i postupak ranije otplate te informacije o pravu vjerovnika na naknadu i način na koji će se ona utvrđivati, postupak prilikom ostvarivanja prava na otkazivanje ugovora o kreditu, postoji li izvansudska pritužba i mehanizam obeštećenja za potrošače te, ako postoje, metode pristupa njima, ako je primjenjivo, ostale ugovorne uvjete i odredbe, ako je primjenjivo, naziv i adresu nadležnog nadzornog tijela.

 

Informacije o kamatnoj stopi, promjenjiva kamatna stopa i maksimalna kamatna stopa na stambene i ostale potrošačke kredit

Ukoliko je riječ o ugovorenim promjenjivim kamatnim stopama, vjerovnik je dužan obavijestiti potrošača o svim promjenama tih stopa, u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju, najmanje 15 dana prije nego što se one počnu primjenjivati. Informacije moraju sadržavati iznos anuiteta koji se trebaju uplaćivati nakon stupanja na snagu nove kamatne stope te, ako se promijeni broj ili učestalost anuiteta, pojedinosti o anuitetima.

Kod tako ugovorenih promjenjivih kamatnih stopa, vjerovnik je dužan: definirati parametar koji prati u kontekstu

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: