Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

UVJETI PRIVREMENOG I POVREMENOG PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA NA JEDINSTVENOM EUROPSKOM TRŽIŠTU

6.7.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim stručnim radom prikazujemo uvjete za prekogranično pružanje usluge prema Direktivi o uslugama na unutarnjem tržištu (2006/123/EZ), odnosno Zakonu o uslugama (Narodne novine, br. 80/11).

Alan Vajda, mag. iur.

I Uvod

Samom činjenicom ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije došlo je do značajnijih promjena u svezi uvjeta pod kojima fizičke i pravne osobe iz Republike Hrvatske mogu privremeno i povremeno pružati usluge na jedinstvenom europskom tržištu bez obveze da se poslovno nastane u toj državi.

 

Stoga je temeljem prava na poslovni nastan kako hrvatskim državljanima, tako i hrvatskim trgovačkim društvima omogućeno započinjanje i obavljanje gospodarske djelatnosti u jednoj ili više država članica Unije, kao samozaposlene osobe ili osnivanjem trgovačkih društava, podružnica ili zastupništva pod istim uvjetima kao i državljani drugih država članica.

 

Prekogranično pružanje usluga na jedinstvenom europskom tržištu kao jedno od ukupno 33 poglavlja pravne stečevine Europske unije, predstavlja jednu od tzv. četiri temeljne slobode na kojima počiva unutarnje tržište Europske unije, a što obuhvaća - slobodu kretanja roba, usluga, osoba i kapitala.

 

Poduzetnicima u Europskoj uniji, pa tako i hrvatskim poduzetnicima na raspolaganju je portal Europske komisije EUGO.network http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm#hrčime se na praktičan način želi olakšati njihovo poslovanje na način da su na navedenom portalu dostupne sve detaljne informacije o uvjetima i načinu pružanja usluga, osnivanju trgovačkih društava i podružnica u državama članicama.

 

EUGO network je internetski portal Europske komisije koji na jednom mjestu okuplja mrežu jedinstvenih kontaktnih točaka (PSC-Points of Single Contact) svih država članica EU, time da se samo osnivanje Jedinstvene kontaktne točke zasniva na odredbama Direktive o uslugama, te je kao takva obvezna za svaku državu članicu Europske unije.

 

II Slobodno tržište usluga u Republici Hrvatskoj

 

Zakon o uslugama kao temeljni zakonski propis za područje pružanja usluga u Republici Hrvatskoj prenosi temeljne vrijednosti EU Direktive o uslugama, opći okvir za slobodno tržište usluga iz domene Direktive o uslugama što obuhvaća i nove usluge, te obvezu usklađivanja propisa, dok je Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske nacionalni koordinator za provedbu Direktive o uslugama u Republici Hrvatskoj.


Opći okvir za slobodno tržište usluga u Republici Hrvatskoj u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga uređen je Zakonom o uslugama (NN 80/11), kojime je implementirana EU Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu. Zakon o uslugama pokriva široki segment tržišnih usluga.

Zakonom je ukinuta obveza registracije sjedišta poslovanja u Republici Hrvatskoj pružateljima usluga prethodno registriranim u bilo kojoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora. Također, pružatelji usluga registrirani u Hrvatskoj imaju istu slobodu pružanja usluga na cijelom Europskom gospodarskom prostoru, bez obveze ponovne registracije poslovanja.

Prilikom provedbe postupaka ishođenja odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti moraju se zadovoljiti kriteriji zabrane diskriminacije, opravdanosti prevladavajućih kategorija javnog interesa, razmjernosti, jasnoće, jednoznačnosti i nedvosmislenosti, objektivnosti, prethodnog objavljivanja, transparentnosti i dostupnosti.

III Odobrenje za obavljanje uslužnih djelatnosti

Prije prvog pružanja usluga u drugoj državi članici Europske unije potrebno je podnijeti prijavu o najavi pružanja prekograničnih usluga nadležnom tijelu, time da se u postupku davanja odobrenja za ostvarenje prava ne smije od pružatelja usluge zahtijevati ponovno ispunjenje uvjeta koji su istovrijedni ili po vrsti i svrsi usporedivi s uvjetima koji su već ispunjeni u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi ugovornici EGP-a.

Na temelju dobivenog odobrenja pružatelj usluge može obavljati uslužnu djelatnost, uključujući osnivanje agencija, društava kćeri, podružnica ili ureda, osim ako novo odobrenje za ostvarenje prava na poslovni nastan ili ograničenje odobrenja za ostvarenje prava na poslovni nastan za određeni dio državnog teritorija nije opravdano prevladavajućom kategorijom javnog interesa.

IV Uvjeti za obavljanje djelatnosti stečenih u državi od kuda dolazi pružatelj usluge

 

Opći sustav priznavanja

 

Dokaz o odgovarajućoj stručnoj kvalifikaciji izdajunadležna tijela države ugovornice EEP-a, te moraju potvrđivati minimalno onu razinu stručne kvalifikacije koja neposredno prethodi razini kvalifikacije koja se zahtijeva u Republici Hrvatskoj

 

Nadležno tijelo mora dopustiti pristup profesiji kandidatu koji:

 

a) je stekao stručnu kvalifikaciju u državi ugovornici EEP-a i posjeduje potvrdu o kompetencijama ili dokaz o formalnoj osposobljenosti koji traži država ugovornica EEP-a za obavljanje regulirane profesije,

b) je obavljao tu profesiju u punom radnom vremenu najmanje dvije godine u zadnjih deset godina u državi ugovornici EEP-a u kojoj ta profesija nije regulirana, pod uvjetom da kandidat posjeduje jednu ili više potvrda o

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: