Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Rješenje doneseno u izvršenju meritorne odluke upravnog suda ne podliježe reviziji

7.5.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Posebnim (sektorskim) zakonima kojima su uređena pojedina upravna područja propisano je da, u okviru upravnog postupka, prvostupanjsko rješenje (upravni akt) kojim se stranci priznaje neko pravo podliježe reviziji (preispitivanju) drugog tijela, koja se provodi po službenoj dužnosti. Tipični primjeri takve regulacije jesu zakoni kojima je uređeno rješavanje socijalnih upravnih stvari (mirovinsko i zdravstveno osiguranje, socijalna skrb, prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, i sl.).

Takve upravne stvari u određenom broju slučajeva u konačnici nisu riješene u okviru upravnog postupka, već meritornom (reformacijskom) presudom upravnog suda, koja je stekla svojstvo pravomoćnosti, donesenom u upravnom sporu pokrenutom radi ocjene zakonitosti konačnog rješenja donesenog u upravnom postupku.

Upravni sud može – usvajajući tužbeni zahtjev – ujedno donijeti meritornu presudu (tj. sam riješiti upravnu stvar) kada je tužitelj to zatražio, a priroda stvari omogućuje meritorno odlučivanje, osim ako je tuženik rješavao po slobodnoj (diskrecijskoj) ocjeni (čl. 22. st. 3., čl. 31. st. 1. i čl. 58. st. 1. i 3. Zakona o upravnim sporovima, NN 20/10, 143/12 i 152/14, dalje: ZUS).

Primjerice, sud može, u predmetu priznavanja pojedinog prava iz mirovinskog osiguranja, meritorno presuditi tako da poništi drugostupanjsko i prvostupanjsko rješenje doneseno u upravnom postupku, te da sam (supstituirajući ulogu uprave – javnopravnog tijela) tužitelju prizna odnosno pravo, te naloži tuženiku ili prvostupanjskom tijelu da o tome donese odgovarajuće rješenje (najčešće uz ostala prateća utvrđenja koja prate priznavanje određenog prava stranke).

U pogledu izvršenja presude upravnog suda, ovdje na umu treba imati razliku između:

  • izvršenja kasacijske presude, tj. presude kojom je tužbeni zahtjev usvojen a predmet vraćen na ponovni postupak, kada su javnopravna tijela vezana pravnim shvaćanjem i primjedbama suda, ali pri tome ponovno odlučuju o meritumu upravne stvari, te
  • izvršenja meritorne (reformacijske) presude, u kojem slučaju nadležno javnopravno tijelo donošenjem novog rješenja ne odlučuje ponovno o meritumu stvari, već isključivo izvršava sudsku
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: